Regulamin Sekcji Specjalistycznych


Na podstawie § 49 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Sekcji Specjalistycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

 

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin powoływania i działania Sekcji Specjalistycznych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Sekcja – każda Sekcja Specjalistyczna powołana uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

 

§ 2

Sekcje skupiają członków Towarzystwa szczególnie zainteresowanych wybranymi działami pneumonologii w celu realizacji działalności statutowej Towarzystwa.

Sekcje specjalistyczne mogą powstać z inicjatywy Zarządu Głównego  lub co najmniej 20 członków Towarzystwa na ich wniosek skierowany do Zarządu Głównego Towarzystwa.

Sekcje powoływane są uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa.

Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach dowolnie wybranych Sekcji, składając Zarządowi Głównemu odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do danej Sekcji.

Każdy członek Towarzystwa  powinien przynależeć do co najmniej jednej a maxymalnie trzech Sekcji w Towarzystwie.

Sekcje są uprawnione do działania na zewnątrz Towarzystwa tylko przy współdziałaniu z Zarządem Głównym Towarzystwa.

 

§ 3

Do zadań Sekcji należy:

opracowanie wytycznych i standardów diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w odpowiednich działach pneumonologii;

popularyzowanie tych standardów w środowisku medycznym;

wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną;

nadzór nad realizacją standardów pneumonologicznych w praktyce klinicznej;

opracowywanie i realizowanie kompleksowych programów zwalczania ważnych epidemiologicznie chorób układu oddechowego;

realizowanie działalności naukowej w zakresie odpowiedniej podspecjalności;

zapoznawanie środowiska medycznego z postępami wiedzy w odpowiednich dziedzinach;

prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej zagadnienia specjalistyczne w społeczeństwie;

współorganizowanie z Zarządem Głównym szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych;

organizowanie działalności wydawniczej w przedmiocie zainteresowania sekcji.

zgłaszanie propozycji sesji naukowych i warsztatów edukacyjnych na najbliższy Zjazd PTChP

Członkowie Sekcji realizują zadania Sekcji zgodnie z decyzjami organów Sekcji, indywidualnie lub w ramach tworzonych zespołów.

 

§ 4

Władzami Sekcji są:

Walne Posiedzenie;

Zarząd Sekcji.

 

§ 5

1.    Walne Posiedzenie jest najwyższą władzą Sekcji.

2.    Walne Posiedzenie tworzą wszyscy członkowie Sekcji. 

3.    Walne Posiedzenie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji lub Zarząd Głowy Towarzystwa co najmniej raz na 2 lata. 

4.    Członkowie Sekcji powinni być powiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Posiedzenia Sekcji przynajmniej na 30 dni przed tym terminem droga pocztową, faksową lub elektronicznie. 

5.    Walne Posiedzenie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji lub przez Zarząd Główny Towarzystwa:

a)    z własnej inicjatywy; 

b)    na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

c)    na pisemny wniosek co najmniej 20% członków Sekcji. 

6.    Walne Posiedzenie Sekcji powinno być zwołane w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla którego zostało zwołane. 

7.    Walnemu Posiedzeniu Sekcji przewodniczy Przewodniczący Sekcji lub Wiceprzewodniczący.

8.    Walne Posiedzenie nowo powstałej Sekcji zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa lub osoba przez niego wyznaczona.

 

§ 6

Do kompetencji Walnego Posiedzenia Sekcji należy: 

1.    Ustalanie planu działalności Sekcji, 

2.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji, 

3.    Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Sekcji lub członków Sekcji, 

4.    Ustalenia liczebności i wybór członków Zarządu Sekcji,

5.    Uchwalanie wewnętrznych regulacji Sekcji dotyczących sposobu jej działania i realizacji celów.

 

§ 7

1.    Zarząd Sekcji składa się z 3-5 członków. 

2.    Kadencja Zarządu Sekcji trwa 4 lata.

3.    Członek sekcji może pełnić funkcje Przewodniczącego Zarządu Sekcji tylko przez dwie kadencje następujące po sobie.

4.     Członek Towarzystwa może pełnić funkcję w Zarządzie tylko w jednej sekcji.

5.    Walne Posiedzenie w głosowaniu tajnym wybiera Przewodniczącego Sekcji i pozostałych członków  wchodzących w skład zarządu Sekcji.

6.    Zarząd Sekcji na pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Sekcji.

 

§ 8

Do zakresu działania Zarządu Sekcji należy:

1.    kierowanie bieżącą działalnością Sekcji;

2.    reprezentowanie Sekcji na zewnątrz;

3.    realizowanie przyjętego planu działalności Sekcji;

4.    składanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań z działalności Sekcji;

5.    opracowanie projektu planu działania Sekcji.

 

§ 9

1.    Mandat członka Zarządu Sekcji wygasa w przypadku

a)    powołania nowego składu Zarządu Sekcji podczas Walnego Posiedzenia Sekcji

b)    zrzeczenia się mandatu

c)    utraty członkowstwa w Towarzystwie

d)    śmierci.

2.    W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Sekcji zwołuje się Walne Posiedzenie celem wyboru nowego członka Zarządu Sekcji.

 

§ 10

1.    Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

2.    Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

3.    Posiedzenie Zarządu Sekcji zwołuje Przewodniczący Sekcji z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zarządu Sekcji przez Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

4.    Posiedzenie Zarządu odbywają się miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Sekcji. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Zarządu Sekcji.

 

§ 11

1.    Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków zarządu o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad.

2.    Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka zarządu.

3.    Przedmiotem obrad Zarządu Sekcji mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4.    W sprawach niecierpiących zwłoki, nagłych, lub w innych szczególnych okolicznościach posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)    na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Sekcji,

b)    żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Sekcji,

c)    żaden z członków Zarządu Sekcji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Zarządu Sekcji porządku obrad.

 

§ 12

1.    Udział członków Zarządu Sekcji w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być usprawiedliwiona. 

2.    Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu Sekcji przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.

 

§ 13

1.    Decyzje organów sekcji zapadają w formie uchwał. 

2.    Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów

3.    W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

4.    Uchwały są protokołowane. 

5.     Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków organu oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

6.     Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant. 

7.     Protokół podpisuje przewodniczący obrad i osoba sporządzająca protokół.

8.    Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

9.    Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu danego organu Sekcji.

10.    Zarząd Sekcji prowadzi rejestr uchwał organów Sekcji, a ich odpisy przekazuje Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

 

§ 14

1.    Przewodniczący Sekcji kieruje pracami Sekcji i reprezentuje Sekcję na zewnątrz.

2.    Wiceprzewodniczący kieruje pracami Sekcji w zastępstwie Przewodniczącego, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków.

3.    Sekretarz organizuje pracę Sekcji i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń organów Sekcji.

4.    Finansowanie działalności Sekcji jest prowadzone na podstawie preliminarza na realizację zadań Sekcji zatwierdzonego przez Zarząd Główny. Środki mogą pochodzić również z wpłat członków sekcji i celowych darowizn na rzecz Sekcji przekazywanych na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 15

1.    Rozwiązanie Sekcji może nastąpić w drodze uchwały Walnego Posiedzenia Sekcji podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

2.    Sekcja może być również rozwiązana przez Zarząd Główny Towarzystwa, jeśli Sekcja nie realizuje celów i wymogów statutowych lub faktycznie zaprzestała działalności.

 

§ 16

1.    Regulamin został uchwalony Walne Zgromadzenie w dniu 19.09.2008.. 

2.    Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

§ 17

1.  Poszczególne Sekcje zgłaszają tematy sesji naukowych oraz warsztatów edukacyjnych na najbliższy Zjazd Towarzystwa na co najmniej 10 miesięcy przed najbliższym zjazdem.

2.  Ostateczną decyzje w zakresie wiodących tematów poruszanych na Zjeździe Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny PTChP.

Regulamin zmieniony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 11.05.2014 r. w Jachrance.

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -