Regulamin Komisji Rewizyjnej


Na podstawie § 33 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

d) Komisja – Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

2. Komisja jest organem kontrolnym Towarzystwa i działa na podstawie statutu i Regulaminu.

3. Komisja jest powołana w celu przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Zarządów Oddziałów oraz oceny jej zgodność z:

a) obowiązującymi przepisami prawa

b) Statutem Towarzystwa i szczegółowymi regulaminami

c) uchwałami władz Towarzystwa

4. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 2

1. W skład Komisji wchodzi 5 członków Towarzystwa, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Komisji jest wspólna, trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie nowej Komisji Rewizyjnej. Komisji winna działać do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Komisji Rewizyjnej i przekazać jej całość prowadzonych spraw i dokumentów.

3. W skład Komisji nie mogą być powołane osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego Towarzystwa, Zarządów Oddziałów oraz Honorowego Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 3

1. Na pierwszym zebraniu Komisji członkowie Komisji w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz. 

4. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację związaną z działalnością Komisji.

5. Po zakończeniu kadencji Przewodniczący zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4

1. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku

a) powołania nowego składu Komisji podczas Walnego Zgromadzenia

b) zrzeczenia się mandatu

c) utraty członkostwa w Towarzystwie

d) śmierci. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji w skład Komisji wchodzi kolejna osoba, która nie weszła w skład Komisji, a uzyskała na Walnym Zgromadzeniu w czasie wyborów członków Komisji największą liczbą głosów. 

3. Przyjęcie w skład Komisji zgodnie z pkt. 2 stwierdza Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący, gdy utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego Komisji, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

4. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Komisji po uzupełnieniu składu Komisji przeprowadza się niezwłocznie wybory uzupełniające zgodnie z zapisem paragrafu 3 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 5

1. Do obowiązków Komisji należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Głównego Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną, 

b) zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu Głównego wniosków w sprawie działalności Towarzystwa 

c) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na podstawie przeprowadzonych kontroli,

d) przedstawienie Zarządowi Głównemu lub innym organom Towarzystwa protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

e) nadzór nad działalnością organów Oddziałów Terenowych w szczególności Zarządów Oddziałów i Sekcji Towarzystwa,

f) wydawanie opinii oraz zaleceń w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i Regulaminie.

 

§ 6

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa lub na pisemny wniosek każdego członka Komisji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Komisji przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenie Komisji odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego, gdy przemawiają za zwołaniem Komisji w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Komisji.

 

§ 7

1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad.

2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Komisji.

3. Przedmiotem obrad Komisji mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4. Posiedzenie Komisji może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji,

b) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Komisji,

c) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Komisji porządku obrad. 

5. Głosowanie może odbyć się również w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji o treści uchwały i umożliwieniu członkom Komisji oddania głosu.

 

§ 8

1. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez jednego z nich. 

2. Udział członków Komisji w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być usprawiedliwiona. 

4. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Komisji przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji w posiedzeniach Komisji mogą brać udział członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa, niezależni i niezrzeszeni biegli lub eksperci, członkowie Towarzystwa.

 

§ 9

1. Decyzje i opinie Komisji zapadają w formie uchwał.

2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji (quorum).

3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

4. Na wniosek każdego członka Komisji głosowanie jest tajne.

5. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji o treści uchwały i umożliwieniu członkom Komisji oddania głosu.

 

§ 10

1. Uchwały Komisji są protokołowane. 

2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Komisji oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant. 

4. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji. 

5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

6. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu Komisji powinni zapoznać się z treścią protokołu.

7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Komisji

8. Sekretarz Komisji prowadzi rejestr uchwał. Odpisy uchwał są przekazywane do Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 11

1. Komisja kontroluje działalność Towarzystwa, biorąc pod uwagę kryteria:

a) Legalności

b) Celowości

c) Gospodarności

d) Rzetelności

2. Kontroli Komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę do określenia działań Towarzystwa (tzw. kontrola wstępna).

 

§ 12

1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji wyznacza zespół zwany Zespołem Kontrolnym składający się z dwóch członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.

2. Członkowie Zespołu kontrolnego przed przystąpieniem do czynności kontrolnych są obowiązani okazać osobie kontrolowanej lub odpowiedzialnej za działania kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ustępie powyższym.

3. Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji i dokumentów Zespołowi Kontrolnemu w zakresie prowadzonej działalności Towarzystwa.

4. Zespół Kontrolny może, za zgodą Przewodniczącego Komisji, gdy wymaga tego charakter kontroli, poprosić o pomoc lub zasięgać opinii innych osób niebędących członkami Towarzystwa w szczególności biegłych rewidentów lub biegłych z innych dziedzin.

 

§ 13

1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy jego praw i obowiązków. 

2. Członek Komisji może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności budzące wątpliwość co do jego bezstronności. 

3. O wyłączeniu członka Komisji w ww. sytuacjach rozstrzyga Komisja w pełnym składzie.

 

§ 14

Zadaniem Zespołu Kontrolnego jest:

a) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

b) ustalenie nieprawidłowości i uchybień, skutków a także przyczyn ich powstania oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

c) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

 

§ 15

1. Zespół Kontrolny w terminie 14 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół pokontrolny podpisywany przez członków Zespołu Kontrolnego. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla Prezesa Zarządu Towarzystwa, osoby lub jednostki kontrolowanej, oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. W protokole pokontrolnym ujmuje się fakty służące ocenie kontrolowanego organu, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, wnioski oraz zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień a także informację na temat ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ich powstanie. 

3. Protokół powinien nadto zawierać:

a) określenie przedmiotu kontroli,

b) czas trwania kontroli,

c) wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, 

d) wykaz załączników

 

§ 16

1. Zarząd lub członkowie, jeśli podlegali kontroli i otrzymali protokół pokontrolny, są zobowiązani do zawiadomienia Komisji w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, o sposobie realizacji wniosków i zaleceń Komisji

2. Organy, do których skierowany został protokół pokontrolny, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania mogą zgłosić Przewodniczącemu Komisji zastrzeżenia do treści protokołu.

3. Protokół kontroli podlega zatwierdzeniu przez Komisję na najbliższym posiedzeniu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu zgodnie z ust. 2 posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia protokołu odbywa się w terminie 1 miesiąca od otrzymania zastrzeżeń przez Przewodniczącego.

4. Komisja na posiedzeniu może zatwierdzić protokół z kontroli, odrzucić go w części lub zmienić zawarte w nim wnioski i zalecenia. Komisja może także nakazać powtórzenie kontroli lub niektórych czynności przeprowadzonej kontroli.

 

§ 17

1. Komisja Rewizyjna składa w czasie Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych lub zakończonych do momentu przedstawienia poprzedniego sprawozdania. 

2. Sprawozdanie winno zawierać:

a) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

b) zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz efekty ich realizacji,

c) w razie konieczności wnioski lub zalecenia podjęcia odpowiednich kroków przez uprawnione organy w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości i sposób ich realizacji.

 

§ 18

1. Regulamin został uchwalony przez Komisję w dniu …. i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w formie uchwały.

2. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -