Regulamin Komisji Nagród i Odznaczeń


Na podstawie § 34 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Komisji Nagród i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Komisji Nagród i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

d) Komisja – Komisja Nagród i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

2. Zadaniem Komisji Nagród i Odznaczeń jest zapoznawanie się z osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi w zakresie pneumonologii i wnioskowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa o przyznanie nagród.

 

§ 2

1. W skład Komisji wchodzi 5 członków Towarzystwa, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie czasie wyborów prezesa-elekta.

2. Kadencja Komisji jest wspólna, trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie nowej Komisji. Komisja winna działać do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Komisji j i przekazać jej całość prowadzonych spraw i dokumentów.

 

§ 3

1. Na pierwszym zebraniu Komisji członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu tajnym.

2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz. 

4. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację związaną z działalnością Komisji.

5. Po zakończeniu kadencji Przewodniczący zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Nagród i Odznaczeń.

 

§ 4

1. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku

a) powołania nowego składu Komisji podczas Walnego Zgromadzenia

b) zrzeczenia się mandatu

c) utraty członkowstwa w Towarzystwie

d) śmierci. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji w skład Komisji wchodzi kolejna osoba, która nie weszła w skład Komisji, a uzyskała na Walnym Zgromadzeniu w czasie wyborów członków Komisji największą liczbą głosów. 

3. Przyjęcie w skład Komisji zgodnie z pkt. 2 stwierdza Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący, gdy utrata mandatu dotyczy przewodniczącego Komisji, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

4. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Komisji po uzupełnieniu składu Komisji przeprowadza się niezwłocznie wyboru uzupełniające zgodnie z paragrafem 3 ust 1 Regulaminu.

 

§ 5

1. Do zadań Komisji należy zapoznawanie się z osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi w zakresie pneumonologii i wnioskowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa o przyznanie nagród dla członków Towarzystwa a także osób niebędących członkami Towarzystwa, a których działalność związana jest z chorobami płuc.

2. Komisja może wnioskować o przyznanie honorowego członkowstwa w Towarzystwie, złotej oznaki PTCHP. Komisja może wnioskować także o przyznanie okazyjnych medali, dyplomów oraz innych nagród i wyróżnień ustanowionych w czasie działalności Towarzystwa a nie ujętych w statucie.

3. Komisja może wnioskować o przyznanie osobom fizycznym lub prawnym tytułu „Przyjaciel polskiej pneumonologii”.

4. Komisja podejmuje działania na wniosek członków Komisji lub organów Towarzystwa w szczególności Zarządu Głównego i zarządów oddziałów.

5. Złożenie wniosku opisanego w ust 2 i 3 wymaga uchwały Komisji.

 

§ 6

1. Komisja realizuje swoje działania przez wykonywanie obowiązków indywidualnie przez członków Komisji lub kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa lub na pisemny wniosek każdego członka Komisji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Komisji przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenie Komisji odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu ustalonym przez Komisję, gdy przemawiają za zwołaniem Komisji w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Komisji.

 

§ 7

1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad.

2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Komisji.

3. Przedmiotem obrad Komisji mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, nagłych, lub w innych szczególnych okolicznościach posiedzenie Komisji może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji,

b) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Komisji,

c) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Komisji porządku obrad.

 

§ 8

1. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez jednego z nich.

2. Udział członków Komisji w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być usprawiedliwiona. 

4. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Komisji przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa lub inni członkowie Towarzystwa.

 

§ 9

1. Decyzje i opinie Komisji zapadają w formie uchwał. 

2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji (quorum). 

3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

4. Na wniosek każdego członka Komisji głosowanie jest tajne. 

5. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji o treści uchwały i umożliwieniu członkom Komisji oddania głosu.

 

§ 10

1. Uchwały Komisji są protokołowane. 

2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Komisji oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant. 

4. Protokół podpisują Przewodniczący obrad i osoba sporządzająca protokół. 

5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

6. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu Komisji powinni zapoznać się z treścią protokołu.

7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Komisji

8. Sekretarz Komisji prowadzi rejestr uchwał. Odpisy uchwał Sekretarz przekazuje do Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 11

1. Regulamin został uchwalony przez Komisję w dniu ….. i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w formie uchwały.

2. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -