O PTChP


Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Rok założenia: 1934 (wcześniejsze nazwy: 1934-1951 Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, 1951-1959 Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne). Siedziba: Warszawa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (wcześniej 1953-1959 Łódź, 1959-1967 Kraków). 1959 - 2006 Polskie Towarzystwo Ftyizjopneumonologiczne, od 2006 Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Oddziały: Białystok, Bydgoszcz, Dolny Śląska, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Mazowsze, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, .

Struktura organizacyjna: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Komisja Krajowa, Oddziały Terenowe, Sekcje Specjalistyczne, Komisja Rewizyjna, Honorowy Sąd Koleżeński, Komisja Nagród i Odznaczeń.

Liczba członków: około 800.

Prezesi: Witold Orłowski (1934-1937), Kazimierz Dąbrowski (1937-1938), Zdzisław Szczepański (1938-1939), Janina Misiewicz (1946-1949), Jan Stopczyk (1949-1953), Jadwiga Szustrowa (1953-1959), Stanisław Hornung (1959-1967), Wiwa Jaroszewicz (1967-1973), Paweł Krakówka (1973-1986), Jerzy Rożniecki (1986-1989), Andrzej Szymański (1989-1992), Michał Pirożyński (1992-2001), Jerzy Kozielski (2001-2006), Władysław Pierzchała (2006-2010), Dorota Górecka (2010-2014), Władysław Pierzchała (2014-2018, Paweł Śliwiński (2018-2022), Małgorzata Czajkowska-Malinowska (od 2022).

Sekretarze: Wiwa Jaroszewicz (1946-1951), Tadeusz Bielecki (1951-1953), Roman Górecki (1953-1959), Stanisław Niziński (1959-1967), Barbara Chwibóg (1967-1070), Włodzimierz Araszkiewicz i Tadeusz Mierzwiński (1970-1973) Krystyna Pichulowa i Janusz Grymiński (1973-1986), Leszek Radwan i Michał Pirożyński (1986-1989), Michał Pirożyński i Zofia Zwolska (1989-1992), Zofia Zwolska i Andrzej Kazimierczak (1992-1995), Andrzej Kazimierczak i Joanna Chorostowska-Wynimko (1995-2001), Andrzej Kazimierczak i Zofia Zwolska (2001-2006), Adam Barczyk (2006-2010), Ewa Jassem (2010-2014), Adam Barczyk (2014-2018), Rafał Dobek (2018-2022), Aleksander Kania (od 2022)

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc jest członkiem European Respiratory Society (ERS), a także współpracuje ściśle z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie i innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi pionu pneumonologicznego w kraju.


Charakterystyka działalności


Polskie Towarzystwo Chorob Płuc powstało w 1934 roku i do 1951 roku występowało jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, a w latach 1951-1959 jako Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne, które jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca lekarzy ftyzjatrów miało za zadanie opracowywanie zagadnień naukowych związanych z gruźlicą, zachęcanie i wdrażanie lekarzy do pracy naukowej, działalność popularyzacyjną i wydawniczą. W 1934 roku utworzono oddziały w Łodzi i Wilnie, a w 1935 roku we Lwowie. W latach międzywojennych Towarzystwo brało czynny udział w pracach nad przygotowaniem projektu Polskiego Instytutu Badań nad Gruźlicą oraz Ustawy Przeciwgruźliczej. Po przerwie spowodowanej wojną działalność wznowiono w 1946 roku - nastąpiło rozszerzenie zadań statutowych i zmiana nazwy, powstały nowe oddziały terenowe, wzrosła liczba członków. Do Towarzystwa należą lekarze różnych specjalności, głównie specjaliści chorób płuc, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. W 2006 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Przy Zarządzie Głównym PTFP istniało 8 sekcji: Ftyzjatryczna (od 1957), Pneumonologiczna (od 1958), Mikrobiologiczna (od 1960), Historyczna (od 1962), Fizjopatologii Oddychania (od 1967), Chirurgii Płuc (od 1969), Aerozoli w Medycynie (od 1970), Społeczna (od 1973). Obecnie sekcji jest 14: Antynikotynowa, Diagnostyki Klinicznej, Farmakoekonomiki, Fizjopatologii Oddychania, Gruźlicy, Intensywnej Terapii i Rehabilitacji, Onkologii, Pediatryczna, Pneumonologii Interwencyjnej, Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Chorób Obturacyjnych, Epidemiologiczna, Środmiąższowych Płuc oraz Transplantacji Płuc.Sekcje są powołane do prowadzenia szkoleń i rozwiązywania problemów z zakresu tematyki ich działalności.

Oddziały, obecnie jest ich 17, pełnią rolę szkoleniową, stanowią ośrodki myśli i działalności naukowej w dziedzinie ftyzjopneumonologii. W latach 1946-2020 zorganizowano 35 krajowych zjazdów Towarzystwa oraz kilka tysięcy posiedzeń naukowych. Tematyka obejmowała aktualne zagadnienia walki z gruźlicą, niegruźlicze choroby płuc, badania czynnościowe układu oddechowego,immunologię, rehabilitację. Sesje na zjazdach organizowane były często przez sekcje specjalistyczne Towarzystwa. Większość oddziałów PTChP organizuje spotkania regionalne. Zebrania organizowane są również wspólnie z innymi Lekarskimi Towarzystwami Naukowymi, w tym z zagranicznymi towarzystwami medycznymi. Członkowie PTChP prowadzą działalność opiniodawczą, dotyczącą zagadnień rozwoju ftyzjatrii i pneumonologii w kraju, prowadzą szkolenia przed i podyplomowe dla lekarzy różnych specjalności w zakresie pulmonologii. Towarzystwo reprezentuje ftyzjatrię i pneumonologię polską na konferencjach międzynarodowych i zjazdach zagranicznych: m.in. od 1954 roku PTF należy do Międzynarodowej Unii Przeciwgruźliczej (L'Union Internationale Contre la Tuberculose) i bierze udział w pracach jej komisji naukowych. Towarzystwo stale współpracuje z American College of Chest Physicians, American Thoracic Society (ATS) i innymi towarzystwami pulmonologicznymi./m.innymi z Ukrainy, Czech,Słowacji/ Członkowie Towarzystwa biorą również udział w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych, organizują sesje krajowe i międzynarodowe. W 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Towarzystwem a European Respiratory Society (ERS) o wspólnym członkostwie.

Oficjalnymi czasopismami Towarzystwa są "Advances in Respiratory Medicine" oraz "Pneumonologia Polska". W obu tytułach publikowane są wyniki badań z zakresu pneumonologii, informacje o zdobyczach i postępie naukowym w tych dziedzinach. Wydawnictwa ciągłe w rożnych okresach działania Towarzystwa miały różne tytuły; od 1926 "Gruźlica", t. 15; od 1962 "Gruźlica i Choroby Płuc", t. 30; od 1976 "Pneumonologia Polska", t. 44; od 1991 r. - "Pneumonologia i Alergologia Polska, od 2016 r. - "Advances in Respiraory Medicine", a od 2020 r. dodatkowo wydawany jest periodyk "Pneumonologia Polska"


Źródła


Statut Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą, maszyn. powiel. 1934; "Gruźlica" 1950; R. 18, z. 2: s. 399.
Statut Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego, maszyn. powiel. 1951.
Statut Stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne,
"Gruźlica" 1960; t. 28, nr 7: s. 567-573; "Gruźlica i Choroby Płuc" 1965; R. 33, z. 6: s. 521-528; maszyn. powiel. 1967; maszyn. powiel. 1970.

Literatura


W. Trybowski, Dzieje Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą, "Polski Tygodnik Lekarski" 1962; R. 17, z. 26: s. 1044-1046.
J. Stopczyk, Zarys historii Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego (dawniej: Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą) 1966; R. 21, z. 32: s. 1218-1220.
J. Stopczyk, Rozwój i działalność Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego w latach 1946-1966, "Wiadomości o gruźlicy i chorobach płuc" 1967; R. 8, z. 2: s. 8-16.
J. Stopczyk, M. Ropek, Dwadzieścia pięć lat działalności Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, "Gruźlica" 1971; R. 39, z. 7: s. 573-583.
K. Pichulowa, Historia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego w latach 1934-1998, medpress 2001.

Opracował
Jerzy Kozielski

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -