Regulamin Zarządu Głównego


Na podstawie § 28 ust 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

d) Zarząd – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

2. Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Towarzystwa i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego regulaminu. 

3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje je na zewnątrz w zakresie kompetencji ustalonych statutem Towarzystwa.

4. Siedzibą Zarządu jest miasto Warszawa.

 

§ 2

1. W skład Zarządu Głównego PTCHP wchodzi: Prezes Zarządu, Prezes – elekt lub były Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Zastępca Sekretarza oraz 6 członków Towarzystwa wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków 

2. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

3. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej

 

§ 3

1. Zarząd do prowadzenia spraw może powołać Biuro Zarządu jako organ pomocniczy Zarządu zapewniający sprawną organizację prac Zarządu.

2. Biurem Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

3. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura Zarządu

4. Skład Biura Zarządu jego budżet i zakres uprawnień ustala Zarząd uwzględniając wymagania sprawnego działania Towarzystwa oraz możliwości finansowe Towarzystwa.

 

§ 4

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Towarzystwa oraz pieczecie podłużnej Biura Zarządu z określeniem jego aktualnej siedziby.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi.

 

§ 5

1. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku

a) powołania nowego składu Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia

b) zrzeczenia się mandatu

c) utraty członkowstwa w Towarzystwie

d) śmierci.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w skład Zarządu wchodzi kolejna osoba, która nie weszła w skład Zarządu, a uzyskała na Walnym Zgromadzeniu podczas wyborów członka Zarządu największą liczbą głosów. 

3. Przyjęcie w skład Zarządu zgodnie z pkt. 2 stwierdza Prezes Zarządu na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

4. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Zastępcy Sekretarza po uzupełnieniu składu Zarządu przeprowadza się niezwłocznie wyboru uzupełniające na stanowisko, na którym powstał wakat.

 

§ 6

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

a) realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia; 

b) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa; 

c) zarządzanie majątkiem Towarzystwa; 

d) uchwalanie corocznego budżetu; 

e) powoływanie i odwoływanie Redaktora Czasopisma „Pneumonologia i Alergologia Polska” oraz innych redaktorów naczelnych wydawnictw Towarzystwa; 

f) planowanie działalności naukowej i sporządzanie sprawozdań naukowych; 

g) tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych; 

h) tworzenie i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności; 

i) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji, grup roboczych Towarzystwa, komitetów organizacyjnych i naukowych kongresów, konferencji oraz innych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo; 

j) ustalenie głównych tematów Zjazdu; 

k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia; 

l) występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla Członków Towarzystwa; 

m) przyznawanie złotych odznak PTCHP dla osób zasłużonych dla Towarzystwa i pneumonologii polskiej; 

n) przyznawanie nagród naukowych Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród i Odznaczeń; 

o) wnioskowanie o przyznanie członkostwa honorowego Towarzystwa.

 

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Prezes Zarządu lub Wiceprezes lub osoba upoważniona przez jednego z nich.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 

3 członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa, posiedzenie zwołuje Wiceprezes.

4. Posiedzenie Zarządu odbywają się w siedzibie Zarządu lub innym miejscu ustalonym przez Prezesa Zarządu, gdy przemawiają za zwołaniem Zarządu w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Zarządu.

 

§ 8

1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad.

2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Zarządu.

3. Przedmiotem obrad Zarządu mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu,

b) żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu,

c) żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Zarządu porządku obrad.

 

§ 9

1. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona. 

2. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.

3. W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego, Redaktor Naczelny Pneumonologii i Alergologii Polskiej, Przewodniczący Komisji lub Grup Roboczych, Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych, Przewodniczący Zarządów Oddziałów Terenowych lub inne osoby zaproszone przez Prezesa.

4. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa, po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Zarządu, może skierować swojego zastępcę na posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu bez prawa głosowania. Osoba zastępująca członka Zarządu winna posiadać pełnomocnictwo udzielone jej przez członka Zarządu

 

§ 10

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). 

3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

4. Na wniosek każdego członka Zarządu głosowanie jest tajne. 

5. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści uchwały i umożliwieniu członkom Zarządu oddania głosu.

 

§ 11

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. 

2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół sporządza Sekretarz, Zastępca Sekretarza lub wyznaczony protokolant. 

4. Protokół podpisują Przewodniczący obrad Zarządu i protokołujący posiedzenie. 

5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

6. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu powinni zapoznać się z treścią protokołu.

7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa

8. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

 

§ 12

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. 

2. Wiceprezes kieruje pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków.

3. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu. 

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Towarzystwa oraz zbieranie składek członkowskich. 

5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz regulaminów.

 

§ 13

Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotów kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych przez Zarząd zadań. Koszty te winny być rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa dotyczących rozliczania pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

§ 14

1. W razie konfliktu interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest uprawniony i obowiązany dla dobra Towarzystwa wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

 

§ 15

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

§ 16

1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu ….. roku i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 

2. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -