Regulamin Walnego Zgromadzenia


Na podstawie § 23 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu;

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

d) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

2. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc jest najwyższym organem Towarzystwa i działa na podstawie statutu i niniejszego regulaminu.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 2

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia; 

b) przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia; 

c) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego; 

d) udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu; 

e) uchwalenie programu działania Towarzystwa; 

f) dokonanie wyboru: Prezesa-elekta Zarządu Głównego, członków Honorowego Sądu Koleżeńskiego i Komisji Nagród i Odznaczeń, a w 2 lata później Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej, 

g) uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa; 

h) ustalenie wysokości składki członkowskiej; 

i) uchwalenie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa; 

j) zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Honorowego Sądu Koleżeńskiego, Komisji Nagród i Odznaczeń Towarzystwa oraz ustanowienie regulaminów Komisji Krajowej, Sekcji Specjalistycznych i Walnego Zgromadzenia; 

k) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i członków Towarzystwa; 

l) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Honorowego Sądu Koleżeńskiego; 

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa, zawiadamiając wszystkich członków Towarzystwa na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny.

 

§ 4

1. Zarząd Główny przesyła członkom Towarzystwa mandat z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny informuje Zarządy Oddziałów Terenowych w terminie dwóch miesięcy przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów Terenowych, 

d) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 50 członków zgłoszony na piśmie do Zarządu Głównego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez Zarząd Główny i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

§ 6

1. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny w oparciu o wnioski uprawnionych organów lub osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być przekazane Zarządowi Głównemu przynajmniej na 40 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i podpisane przez co najmniej 10 członków Towarzystwa.

 

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Towarzystwa zgodnie ze statutem Towarzystwa.

b) z głosem doradczym – osoby zaproszone 

2. Członek Towarzystwa potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu podpisując listę obecności.

 

§ 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Głównego, następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z:

a) Przewodniczącego

b) Wiceprzewodniczącego,

c) Sekretarza,

4. Komisja Skrutacyjna składa się z 5 członków.

5. Komisja Mandatowa składa się z 5 członków.

6. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 3 członków.

 

§ 9

Organami Walnego Zgromadzenia są:

a) Przewodniczący,

b) Prezydium,

c) Komisja Skrutacyjna,

d) Komisja Mandatowa,

e) Komisja Uchwał i Wniosków.

 

§ 10

1) Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

a) stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia,

b) sprawdzenie urny wyborczej,

c) zgromadzenie głosów do urny oraz obliczenie głosów z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,

d) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

2) Do obowiązków Komisji Mandatowej należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich rekomendacją,

b) sporządzenie list wyborczych rozdanie kart do głosowania.

3) Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

a) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia,

b) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

 

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium zgodnie z porządkiem obrad.

3. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

a) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz wniosków formalnych w sprawie zmiany tego porządku; 

b) przedstawienie wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad; 

c) kierowanie wyborami sekretarza/protokolanta zgodnie z paragrafem 3 punktem 2 tego regulaminu;

d) kierowanie wyborami Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków zgodnie z regulaminem

e) otwieranie i zamykanie każdego kolejnego punktu porządku obrad; 

f) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia oraz gościom – według kolejności zgłoszeń; 

g) decydowanie o czasie trwania wystąpienia: przedłużenie czasu wystąpienia, udzielenie dodatkowego głosu, ewentualnie odebranie prawa głosu; 

h) zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zgromadzenia na wszelkie niestosowne zachowania 

i) zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczeniu uczestnika z Walnego Zgromadzenia

j) informowanie o wpłynięciu wniosków; 

k) wyjaśnianie sposobu głosowania; 

l) przeprowadzanie głosowania jawnego;

m) ustalanie kolejności głosowań;

n) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad;

o) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia

p) podpisanie uchwał Walnego Zgromadzenia

4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku Zgromadzenia, zgłaszają się kolejno do głosu.

5. Wystąpienia przemawiających nie powinny trwać dłużej niż 5 minut.

6. W debacie nad określoną sprawą każdy członek może zabierać głos tylko 2 razy. Powtórne wystąpienie członka w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

7. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Sekretarz. 

8. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać:

a) datę,

b) porządek obrad,

c) krótki opis przebiegu dyskusji,

d) wyniki głosowań,

e) liczbę i treść podjętych uchwał,

f) załączoną listę obecności członków Towarzystwa,

g) skład i materiały z prac powołanych Komisji

 

§ 12

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia na inny termin,

b) przejście do porządku dziennego,

c) głosowanie bez dyskusji,

d) zmianę porządku dziennego,

e) ograniczenie czasu wystąpień mówców,

f) przeliczenie głosów,

4. O wnioskach formalnych, o których mowa w ust. 3, Prezydium rozstrzyga większością głosów.

 

§ 13

1. Głosowania w sprawach osobowych są tajne za wyjątkiem głosowań wskazanych w paragrafie 8.

2. Prezydium przeprowadza głosowanie w sposób zapewniający tajność głosowań.

3. Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów.

4. Wybór władz może odbywać się jawnie, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak postanowi.

5. Głosowanie odbywa się na kartach wyborczych.

6. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.

 

§ 14

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

a) powołanie władz Towarzystwa zgodnie ze statutem, 

b) przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego, 

c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 

§ 15

1. Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 7 ust. 1 pkt a), po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

2. Zgłoszenie kandydata do władz Towarzystwa następuje bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 16

1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Zarządu lub poszczególnych członków władz Towarzystwa – w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków władz Towarzystwa wymagana jest kwalifikowana większość, tj. 50% głosów obecnych plus jeden głos.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Towarzystwa, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im funkcji.

3. Walne Zgromadzenie może powoływać komisje dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania.

4. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Towarzystwa, Walne Zgromadzenie na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie na tym samym posiedzeniu dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy obowiązujące w Statucie oraz w regulaminach działania władz Towarzystwa.

 

§ 17

1. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia projekty sprawozdania, planów pracy i budżetu rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie. 

2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie (bądź nie) absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

 

§ 18

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa lub 1/3 liczby członków Towarzystwa.

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

§ 19

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem … … … roku.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -