Regulamin Oddziału Terenowego


Na podstawie § 48 ust 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

d) Zarząd – Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

e) Walne Zebranie – Walne Zebranie Oddziału Terenowego 

2. Oddziały Terenowe są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 Członków Towarzystwa. 

3. Oddziały Towarzystwa działają na obszarze określonym w uchwale Zarządu Głównego i tworzą je Członkowie Towarzystwa, którzy zadeklarowali członkowstwo w danym Oddziale lub Członkowie Towarzystwa mający miejsce zamieszkania na terenie działania oddziału. 

4. Oddziały podlegają władzom naczelnym Towarzystwa i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zgromadzenie. 

5. Władzami Oddziału Terenowego Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie Oddziału Terenowego, 

b) Zarząd Oddziału. 

 

Zarząd

§ 2

1. Zarząd Oddziału Terenowego jest najwyższym organem władzy Oddziału w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd Terenowy wybrany jest co 4 lata przez Walne Zebranie Oddziału w odrębnym głosowaniu tajnym z pośród co najmniej dwóch kandydatów. 

3. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:

a) Przewodniczący; 

b) Wiceprzewodniczący 

c) Sekretarz; 

d) Skarbnik; 

4. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

5. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej

 

§ 3

1. Zarząd do prowadzenia spraw może powołać Biuro Zarządu jako organ pomocniczy Zarządu zapewniający sprawną organizację prac Zarządu.

2. Biurem Zarządu kieruje Przewodniczący Oddziału . 

3. Skład Biura Zarządu jego budżet i zakres uprawnień ustala Zarząd uwzględniając wymagania sprawnego działania Oddziału Terenowego Towarzystwa oraz możliwości finansowe Oddziału i Towarzystwa.

 

§ 4

1. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku

a) powołania nowego składu Zarządu podczas Walnego Zebrania

b) zrzeczenia się mandatu

c) utraty członkowstwa w Towarzystwie

d) śmierci.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w skład Zarządu wchodzi kolejna osoba, która nie weszła w skład Zarządu, a uzyskała na Walnym Zebraniu podczas wyborów członka Zarządu największą liczbą głosów. 

3. Przyjęcie w skład Zarządu zgodnie z pkt. 2 stwierdza Przewodniczący Zarządu na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zebraniu Towarzystwa.

 

§ 5

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Terenowego należy: 

1. realizowanie celów Towarzystwa na określonym obszarze; 

2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz i organów Towarzystwa; 

3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz; 

4. zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału; 

5. składanie Walnemu Zebraniu Oddziału i Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności; 

6. uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Oddziału; 

7. występowanie do Komisji Naród i Odznaczeń o złożenie wniosku o nadanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa lub złotej odznaki PTCHP lub innych wyróżnień; 

8. nagradzanie osób wyróżniających się na danym terenie w pracy na rzecz Towarzystwa, w zwalczaniu chorób płuc, w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej;

 

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez jednego z nich.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

4. Posiedzenie Zarządu odbywają się w siedzibie Oddziału Terenowego lub innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Zarządu, gdy przemawiają za zwołaniem Zarządu w takim miejscu zasady ekonomiki.

 

§ 7

1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad.

2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Zarządu.

3. Przedmiotem obrad Zarządu mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu,

b) żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu,

c) żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Zarządu porządku obrad.

 

§ 8

1. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona. 

2. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 

§ 9

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). 

3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

4. Na wniosek każdego członka Zarządu głosowanie jest tajne. 

5. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści uchwały i umożliwieniu członkom Zarządu oddania głosu.

 

§ 10

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. 

2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant. 

4. Protokół podpisują Przewodniczący obrad Zarządu i osoba protokołująca posiedzenie. 

5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

6. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu powinni zapoznać się z treścią protokołu.

7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Zarządu .

8. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

 

§ 11

1. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Oddział na zewnątrz. 

2. Wiceprzewodniczący kieruje pracami Zarządu w zastępstwie Przewodniczącego, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków.

3. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu. 

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Oddziału.

 

§ 12

1. W razie konfliktu interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest uprawniony i obowiązany dla dobra Towarzystwa wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy. 

 

Walne Zebranie

§ 13

1. Walne Zebranie Oddziału Terenowego jest najwyższą władzą oddziału terenowego Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Oddziału Terenowego może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na dwa lata w ciągu trzech miesięcy od wyboru naczelnych władz Towarzystwa. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania; 

b) przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania; 

c) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu 

d) udzielenie absolutorium Zarządowi; 

e) uchwalenie programu działania Oddziału Towarzystwa; 

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa.

 

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału, zawiadamiając wszystkich członków Towarzystwa na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.

 

§ 15

1. Zarząd przesyła członkom Towarzystwa mandat z projektem porządku obrad Walnego Zebrania nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd informuje Zarząd Główny w terminie dwóch miesięcy przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

 

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:

a) z własnej inicjatywy; 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

c) na wniosek Zarządu Głównego; 

d) na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby Członków Oddziału Terenowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez Zarząd i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania zawarte w niniejszym regulaminie.

 

§ 17

1. Porządek Walnego Zebrania ustala Zarząd w oparciu o wnioski uprawnionych organów lub osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

2. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zebranie powinny być przekazane Zarządowi Głównemu przynajmniej na 40 dni przed terminem Walnego Zebrania i podpisane przez co najmniej 10 członków Towarzystwa przynależących do Oddziału.

3. Wnioski może również zgłaszać Komisja Rewizyjna i Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 18

1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Oddziału Towarzystwa zgodnie ze statutem Towarzystwa.

b) z głosem doradczym – osoby zaproszone 

2. Członek Towarzystwa potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.

 

§ 19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Zarządu, następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2. Wybrany Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie wyboru Prezydium Walnego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Prezydium Walnego Zebrania składa się z:

a) Przewodniczącego

b) Sekretarza,

4. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.

5. Komisja Mandatowa składa się z 3 członków.

6. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 2 członków.

 

§ 20

Organami Walnego Zebrania są:

a) Przewodniczący,

b) Prezydium,

c) Komisja Skrutacyjna,

d) Komisja Mandatowa,

e) Komisja Uchwał i Wniosków.

 

§ 21

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

a) stwierdzenie prawomocności wyborów, na wniosek Przewodniczącego Zebrania,

b) sprawdzenie urny wyborczej,

c) zgromadzenie głosów do urny oraz obliczenie głosów z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,

d) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

2. Do obowiązków Komisji Mandatowej należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Zarządu z ich rekomendacją,

b) sporządzenie list wyborczych rozdanie kart do głosowania.

3. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

a) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,

b) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

 

§ 22

1. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium zgodnie z porządkiem obrad.

3. Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

a) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz wniosków formalnych w sprawie zmiany tego porządku; 

b) przedstawienie wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad; 

c) kierowanie wyborami sekretarza/protokolanta 

d) kierowanie wyborami Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków zgodnie z regulaminem

e) otwieranie i zamykanie każdego kolejnego punktu porządku obrad; 

f) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zebrania oraz gościom – według kolejności zgłoszeń; 

g) decydowanie o czasie trwania wystąpienia: przedłużenie czasu wystąpienia, udzielenie dodatkowego głosu, ewentualnie odebranie prawa głosu; 

h) zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zebrania na wszelkie niestosowne zachowania 

i) zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczeniu uczestnika z Walnego Zebrania

j) informowanie o wpłynięciu wniosków; 

k) wyjaśnianie sposobu głosowania; 

l) przeprowadzanie głosowania jawnego;

m) ustalanie kolejności głosowań;

n) zamknięcie Walnego Zebrania po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad;

o) podpisanie protokołu Walnego Zebrania

p) podpisanie uchwał Walnego Zebrania

4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku Zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

5. Wystąpienia przemawiających nie powinny trwać dłużej niż 5 minut.

6. W debacie nad określoną sprawą każdy członek może zabierać głos tylko 2 razy. Powtórne wystąpienie członka w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

7. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i Sekretarz. 

8. Protokół z Walnego Zebrania powinien zawierać:

a) datę,

b) porządek obrad,

c) krótki opis przebiegu dyskusji,

d) wyniki głosowań,

e) liczbę i treść podjętych uchwał,

f) załączoną listę obecności członków Towarzystwa,

g) skład i materiały z prac powołanych Komisji

 

§ 23

1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,

b) przejście do porządku dziennego,

c) głosowanie bez dyskusji,

d) zmianę porządku dziennego,

e) ograniczenie czasu wystąpień mówców,

f) przeliczenie głosów,

 

§ 24

1. Głosowania w sprawach osobowych są tajne za wyjątkiem głosowań wskazanych w paragrafie 8.

2. Prezydium przeprowadza głosowanie w sposób zapewniający tajność głosowań.

3. Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów.

4. Wybór władz może odbywać się jawnie, jeżeli uchwała Walnego Zebrania tak postanowi.

5. Głosowanie odbywa się na kartach wyborczych.

6. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.

 

§ 25

1. Kandydatów do Zarządu Oddziału mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 18 ust. 1 pkt a), po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

2. Zgłoszenie kandydata do zarządu Oddziału Towarzystwa następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu.

 

§ 26

1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu – w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków Zarządu wymagana jest kwalifikowana większość, tj. 50% głosów obecnych plus jeden głos.

2. Walne Zgromadzenie może powoływać komisje dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania.

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji Zarządu Oddziału, na skutek uchwały Walnego Zebrania, Zebranie na tym samym posiedzeniu dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy obowiązujące w Statucie oraz w regulaminach działania Oddziału Towarzystwa.

 

§ 27

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty sprawozdania, planów pracy i budżetu rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 28

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa

 

§ 29

1. Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ….. roku.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -