Regulamin Honorowego Sądu Koleżeńskiego


Na podstawie § 39 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Honorowego Sądu Koleżeńskiego w następującym brzmieniu:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Honorowego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

d) Sąd Koleżeński– Honorowy Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

2. Honorowy Sąd Koleżeński jest organem sądowym i rozjemczym Towarzystwa i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego regulaminu.

3. Siedzibą Sądu Koleżeńskiego jest miasto Warszawa.

 

§ 2

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Wybory Sądu Koleżeńskiego odbywają się raz na 4 lata w okresie wyborów Prezesa-elekta.

3. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich Członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 3

1. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa w przypadku:

a) powołania nowego składu Sądu Koleżeńskiego podczas Walnego Zgromadzenia

b) zrzeczenia się mandatu

c) utraty członkowstwa w Towarzystwie

d) śmierci.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Sądu Koleżeńskiego w skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi kolejna osoba, która nie weszła w skład Sądu Koleżeńskiego, a uzyskała na Walnym Zgromadzeniu podczas wyborów członków Sądu Koleżeńskiego największą liczbę głosów. 

3. Przyjęcie w skład Sądu Koleżeńskiego zgodnie z pkt. 2 stwierdza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

4. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, po uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego przeprowadza się niezwłocznie wyboru uzupełniające na stanowisko, na którym powstał wakat.

 

§ 4

Do zakresu działania Honorowego Sądu Koleżeńskiego należy: 

a. rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami Towarzystwa na tle statutowej działalności Towarzystwa; 

b. rozpoznawanie spraw wynikających z nie przestrzegania obowiązków Członków Towarzystwa; 

c. rozpatrywanie przypadków naruszenia zasad etyki;

d. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu

Organizacja Sądu Koleżeńskiego

 

§ 5

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na 2 lata.

2. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Sądu Koleżeńskiego przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

4. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego, gdy przemawiają za zwołaniem Sądu Koleżeńskiego w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Sądu Koleżeńskiego.

5. Posiedzenie nowo wybranego Sądu Koleżeńskiego zwołuje i otwiera Przewodniczący Sądu, którego kadencja wygasła.

 

§ 6

1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad.

2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Sądu Koleżeńskiego.

3. Przedmiotem obrad Sądu Koleżeńskiego mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, nagłych, lub w innych szczególnych okolicznościach posiedzenie Sądu Koleżeńskiego może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Sądu Koleżeńskiego,

b) żaden z członków Sądu Koleżeńskiego nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Sądu Koleżeńskiego,

c) żaden z członków Sądu Koleżeńskiego nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Sądu Koleżeńskiego porządku obrad.

 

§ 7

1. Udział członków Sądu Koleżeńskiego w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być usprawiedliwiona. 

2. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.

 

§ 8

1. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają w formie uchwał. 

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech uprawnionych członków (quorum). 

3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

4. Na wniosek każdego członka Sądu głosowanie jest tajne.

 

§ 9

1. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są protokołowane. 

2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Sądu Koleżeńskiego oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant. 

4. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i sporządzająca protokół.

5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nieobecni na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego powinni zapoznać się z treścią protokołu.

7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego 

8. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego prowadzi rejestr uchwał, których odpis przekazuje Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

 

§ 10

1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego i reprezentuje Sąd na zewnątrz.

2. Wiceprzewodniczący kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego w zastępstwie Przewodniczącego, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków.

3. Sekretarz organizuje pracę Sądu Koleżeńskiego i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Sądu Koleżeńskiego.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują zadania według podziału dokonanego przez Przewodniczącego oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminów.

 

§ 11

Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo zwrotów kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych przez Sąd Koleżeński zadań. Koszty te winny być rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa dotyczących rozliczania pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

§ 12

1. W razie konfliktu interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego członka Sądu Koleżeńskiego, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Sąd Koleżeński jest uprawniony i obowiązany dla dobra Towarzystwa do wyłączenia danego członka od podejmowania decyzji. Decyzję taką podejmuje zwykłą większością głosów w pełnym składzie.

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim

 

§ 13

1. Sąd Koleżeński jest niezawisły i w swej działalności związany jedynie przepisami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i przepisami niniejszego Regulaminu.

2. Niedopuszczalne jest wywieranie jakiegokolwiek wpływu na swobodę i orzekanie Sądu Koleżeńskiego.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli w swojej działalności orzeczniczej.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.

 

§ 14

1. Obwinionego nie można uznać winnym dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem skazującym.

2. Niedające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obwinionego.

 

§ 15

1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

2. Skład zespołu orzekającego ustala Przewodniczący.

3. Wybrany skład orzekający jest władny do rozpoznania sprawy mimo upływu kadencji Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 16

1. Członek zespołu orzekającego, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione obawy, winien być wyłączony od rozpoznania sprawy.

2. Stronie przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o wyłączenie członka zespołu orzekającego. Odpowiednio uzasadniony wniosek może być skutecznie zgłoszony do chwili odczytania wniosku o wszczęcie postępowania.

3. O wyłączeniu decyduje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, a podczas rozprawy zespół orzekający. Uzupełnienie składu następuje w trybie § 15 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 17

1. Stronami postępowania przed Sądem Koleżeńskim są:

a) wnioskodawca,

b) obwiniony,

c) organ Towarzystwa.

2. Wnioskodawcami mogą być władze Towarzystwa lub członkowie Towarzystwa. 

3. Organ Towarzystwa, który wnosi o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim zobowiązany jest wskazać osobę, która będzie popierać wniosek w postępowaniu przed Sądem. 

4. Sąd Koleżeński może wszcząć postępowanie z urzędu na podstawie własnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Wówczas jako wnioskodawca występuje członek Sądu Koleżeńskiego wyznaczony tą samą uchwałą.

5. Orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego podlegają członkowie Towarzystwa.

 

§ 18

1. Obwiniony ma prawo ustanowić dla siebie obrońcę.

2. Wnioskodawca ma prawo ustanowić rzecznika koleżeńskiego.

3. Obrońcą i rzecznikiem może być tylko członek Towarzystwa.

4. Pełnomocnictwo dla obrońcy lub rzecznika winno być udzielone przez strony ma piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.

 

§ 19

1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

a) upomnienie;

b) nagany;

c) zawieszenie w prawach Członka Towarzystwa na okres do dwóch lat.

2. Honorowy Sąd Koleżeński jako karę może wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie Członka z Towarzystwa w przypadkach rażącego:

a) działania na szkodę Towarzystwa

b) działania sprzecznego ze Statutem i uchwałami Towarzystwa

 

§ 20

1. Oprócz kar wymienionych w § 19 Sąd może zobowiązać obwinionego do przeproszenia pokrzywdzonego.

2. Sąd Koleżeński może zarządzić podanie orzeczenia do wiadomości publicznej w określony w orzeczeniu sposób.

 

§ 21

1. Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z odpisami dla wszystkich stron winien zawierać:

a) oznaczenie stron,

b) sformułowanie zarzutów,

c) wskazanie środków dowodowych.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 Przewodniczący Sądu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie do 21 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Przewodniczący postanowieniem zwraca wniosek wnioskodawcy.

 

§ 22

W terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku do Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący wyznacza niezwłocznie członków zespołu orzekającego oraz termin i miejsce rozprawy.

 

§ 23

1. Przewodniczący Sądu postanowieniem odmawia wszczęcia postępowania przed Sądem Koleżeńskim w następujących przypadkach:

a) gdy czyn zarzucany obwinionemu miał miejsce dawniej, niż dwa lata temu licząc od dnia wpłynięcia wniosku;

b) gdy przeciwko temu samemu obwinionemu o ten sam czyn toczy się wszczęte wcześniej postępowanie lub, gdy zostało ono już prawomocnie rozstrzygnięte;

c) gdy wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną;

d) gdy obwiniony nie jest członkiem Towarzystwa;

e) w innych przypadkach wyłączających postępowanie.

2. Jeżeli okoliczności wymienione w ust. 1 zostały ujawnione na rozprawie, Sąd Koleżeński umarza postępowanie.

 

§ 24

1. Sąd Koleżeński obowiązany jest zawiadomić o terminie i miejscu rozprawy strony oraz świadków.

2. Zawiadomienie, za zwrotnym poświadczeniem odbioru winno być doręczone stronom w terminie umożliwiającym im stawiennictwo, obwinionemu nie później niż 21 dni przed terminem pierwszej rozprawy.

3. W razie odmowy przyjęcia zawiadomienia uważa się je za doręczone.

4. Obwinionemu wraz z pierwszym zawiadomieniem o rozprawie doręcza się:

a) odpis wniosku,

b) pouczenie o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę.

5. Sąd może powiadomić o terminie i miejscu rozprawy w inny, powszechnie przyjęty sposób.

 

§ 25

1. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna dla członków Towarzystwa.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd może postanowić o częściowej lub całkowitej niejawności rozprawy.

 

§ 26

1. Rozprawa rozpoczyna się od jej wywołania i przebiega w następującym porządku:

a) otwarcie posiedzenia Sądu Koleżeńskiego,

b) sprawdzenie obecności osób zawiadomionych o rozprawie,

c) usunięcie świadków z sali rozpraw,

d) zgłaszanie wniosków formalnych i dowodowych,

e) odczytanie wniosku o wszczęcie postępowania,

f) wysłuchanie wyjaśnień obwinionego,

g) postępowanie dowodowe,

h) przemówienie wnioskodawcy bądź rzecznika,

i) przemówienie obrońcy i obwinionego,

j) niejawna narada zespołu orzekającego,

k) ogłoszenie orzeczenia,

l) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

2. W sprawach o naruszenie godności osobistej wnioskodawcy, przewodniczący bezpośrednio po wywołaniu przeprowadza próbę pojednania stron.

3. W przypadku dojścia stron do pojednania treść ugody wnosi się do protokołu i po jej podpisaniu Sąd Koleżeński orzeczeniem umarza postępowanie.

4. Jeżeli próba pojednania nie dała rezultatu, rozprawa toczy się dalej według wskazań zawartych w ust. 1.

 

§ 27

1. Prawo składania wniosków przysługuje tylko stronom.

2. Sąd Koleżeński nie jest związany wnioskami stron.

3. Obowiązek przeprowadzenia dowodu spoczywa na tej stronie, która dowód zgłosiła, bądź chce czerpać z niego skutek.

 

§ 28

1. Przewodniczący zespołu orzekającego kieruje rozprawą oraz wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania porządku na sali włącznie z usunięciem publiczności.

2. Przewodniczący zespołu orzekającego rozstrzyga o załatwieniu każdego wniosku stron.

3. Na decyzję Przewodniczącego zespołu orzekającego, o której mowa w ust. 2 można złożyć zażalenie do zespołu orzekającego, które należy złożyć niezwłocznie po wydaniu przez Przewodniczącego decyzji.

4. W czasie przesłuchań świadków nie mogą być obecni świadkowie, którzy jeszcze nie złożyli zeznań.

5. Przewodniczący zespołu orzekającego może uchylić pytanie, którego charakter lub treść uzna za niewłaściwe.

6. Z przebiegu rozprawy Przewodniczący zespołu orzekającego dyktuje protokół, który podpisuje cały skład orzekający i protokolant. Strony mają prawo wnioskować o umieszczenie w protokole treści zgłoszonych wniosków i oświadczeń.

 

§ 29

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy lub rzecznika nie tamuje rozpoznania sprawy.

2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego Sąd może rozpoznać sprawę zaocznie, wyznaczając jednocześnie dla obwinionego obrońcę z urzędu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli obwiniony został przesłuchany na rozprawie, a nie stawił się na dalszej rozprawie w przypadku jej odroczenia.

4. Jeżeli termin określony w § 24 ust. 2 nie został zachowany rozprawa na wniosek obwinionego przed odczytaniem wniosku o ukaranie ulega odroczeniu. Późniejsze zgłoszenie wniosku nie wywołuje skutków.

5. W uzasadnionych przypadkach Sąd może postanowić o odroczeniu rozprawy, a Przewodniczący zespołu orzekającego ogłasza termin i miejsce następnej rozprawy.

 

§ 30

1. Orzeczenia zapadają na niejawnej naradzie zespołu orzekającego. W naradzie i głosowaniu nad orzeczeniem biorą udział tylko członkowie składu orzekającego.

2. Ujawnienie przebiegu narady i głosowania nad orzeczeniem jest niedopuszczalne.

3. Przegłosowanemu członkowi składu orzekającego przysługuje prawo zgłoszenia opinii odrębnej. Opinię tę można zgłosić do chwili podpisania orzeczenia.

 

§ 31

1. W sprawach rozpoznawanych na mocy § 4 pkt. b i c) Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia:

a) skazujące obwinionego,

b) uniewinniające obwinionego,

c) umarzające postępowanie.

2. W sprawach rozpoznawanych na mocy § 4 pkt. a) Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia:

a) potwierdzające rację wnioskodawcy,

b) oddalające wniosek.

 

§ 32

1. Każde orzeczenie składa się z sentencji i uzasadnienia.

2. Przewodniczący składu orzekającego bezpośrednio po niejawnej naradzie odczytuje sentencję i uzasadnienie. 

3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnienie może być przytoczone ustnie, a następnie doręczone stronom na piśmie.

 

§ 33

1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego uprawomocniają się po upływie 30 dni licząc od daty ich ogłoszenia, o ile nie zostanie w tym czasie wniesione odwołanie.

2. W przypadku określonym w § 32 ust. 3. termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia następnego po doręczeniu stronom sentencji wraz z uzasadnieniem.

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2. stosuje się odpowiednio do postanowień kończących postępowanie.

Postępowanie odwoławcze

 

§ 34

Od orzeczeń i postanowień Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

 

§ 35

1. Odwołanie wraz z odpisami dla wszystkich stron winno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, wskazanie zarzutów i dowodów.

2. Jeżeli odwołanie spełnia wymogi określone w ust. 1 Sąd informuje o tym Zarząd Główny, celem wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu o treści „Rozpoznanie odwołań od orzeczeń Honorowego Sądu Koleżeńskiego”.

3. W punkcie, o którym mowa w ust. 2 Walne Zgromadzenie powołuje siedmioosobowy skład odwoławczy i upoważnia go do rozpoznania odwołań.

4. Niezwłocznie po powołaniu składu odwoławczego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przekazuje mu akta sprawy.

 

§ 36

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed Sądem Koleżeńskim, o ile przepisy poniższe niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

 

§ 37

1. Członkowie składu odwoławczego wybierani są spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. W składzie odwoławczym nie może zasiadać członek Sądu Koleżeńskiego, który orzekał w danej sprawie.

 

§ 38

O terminie rozprawy skład odwoławczy zawiadamia strony na 21 dni przed rozprawą. Nieobecność stron zawiadomionych prawidłowo nie tamuje rozprawy. Zapis § 29 ust. 2 regulaminu nie stosuje się.

 

§ 39

1. Materiałem, na którym skład odwoławczy opiera swe rozstrzygnięcie jest materiał dowodowy zebrany w toku postępowania przed Sądem I instancji i ujawniony w protokole rozprawy.

2. Skład odwoławczy może postanowić o uzupełnieniu przewodu sądowego przez dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, które nie były przedmiotem rozpoznania Sądu.

 

§ 40

1. Po rozpoznaniu odwołania skład odwoławczy:

a) zmienia zaskarżone orzeczenie w całości lub części i wydaje w tym zakresie nowe orzeczenie,

b) uchyla zaskarżone orzeczenie i albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Koleżeńskiemu albo umarza postępowanie,

c) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie w części lub w całości.

2. Orzeczenia składu odwoławczego, jako organu reprezentującego Walne Zgromadzenie są prawomocne i podlegają wykonaniu z chwilą ogłoszenia.

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do postanowień.

4. Uzasadnienie orzeczenia uchylającego zaskarżone orzeczenie i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Koleżeński winno zawierać wskazówki, co do dalszego postępowania, a w szczególności, jakie dowody i w jakim celu Sąd ma przeprowadzić.

 

§ 41

1. Jeżeli odwołanie zostało wniesione wyłącznie na korzyść obwinionego, to orzeczenie odwoławcze nie może być dla niego surowsze, niż zaskarżone orzeczenie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orzeczenia wydanego przez Sąd na skutek uchylenia przez skład odwoławczy zaskarżonego orzeczenia.

3. W przypadku wniesienia odwołania na niekorzyść obwinionego skład odwoławczy może wydać orzeczenie korzystniejsze dla obwinionego, niż zaskarżone orzeczenie.

Postanowienia końcowe

 

§ 42

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sąd Koleżeński kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

§ 43

1. Regulamin został uchwalony przez Sąd Koleżeński w dniu ….. roku i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenie przez Walnego Zgromadzenia w formie uchwały. 

2. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -