Regulamin Komisji Krajowej


Na podstawie § 40 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Komisji Krajowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

 

§ 1

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Komisji Krajowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

d) Komisja – Komisja Krajowa Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

2. Komisja Krajowa jest organem opiniodawczym Towarzystwa, a przedmiotem jej działania jest całość spraw objęta przedmiotem działania Towarzystwa.

 

§ 2

Komisję Krajowa tworzą aktualni członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa, przewodniczący sekcji specjalistycznych, przewodniczący zarządów oddziałów terenowych.

 

§ 3

1. Pracami Komisji kieruje Prezes Zarządu Głównego, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji

2. Wiceprezes Zarządu Głównego pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Sekretarz Zarządu Głównego pełni funkcję sekretarza Komisji i prowadzi dokumentację związaną z działalnością Komisji.

 

§ 4

1. Do zadań Komisji należy opiniowanie całości działania Towarzystwa, ocena dotychczasowej

działalności i wyznaczania kierunków działania.

2. Każdy organ Towarzystwa może zwrócić się do Komisji o wyrażenie opinii w przedstawionym

temacie dotyczącym działalnością Towarzystwa.

3. Komisja realizuje swoje działania przez wykonywanie obowiązków indywidualnie przez członków

Komisji, wyznaczone zespoły lub kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego

Komisji.

 

§ 5

1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek

Zarządu Głównego Towarzystwa lub na pisemny wniosek 5 członków Komisji w terminie 90 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Komisji przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenie Komisji odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Komisji gdy przemawiają za zwołaniem Komisji w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Komisji.

 

§ 6

1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji.

2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Komisji.

3. Przedmiotem obrad Komisji mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.

4. Posiedzenie Komisji może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3.

Posiedzenie takie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Krajowej,

b) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Komisji,

c) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Komisji porządku obrad.

 

§ 7

1. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący lub osoba przez upoważniona przez jednego z nich.

2. Udział członków Komisji w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.

3. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Komisji przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.

4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego członkowie Towarzystwa lub osoby niezszeszone, bez prawa głosowania.

 

§ 8

1. Opinie Komisji zapadają w formie propozycji uchwał dla Zarządu Głównego lub innych organów Towarzystwa.

2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

4. Na wniosek każdego członka Komisji głosowanie jest tajne.

 

§ 9

1. Uchwały Komisji są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podjęcia uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Komisji oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant.

4. Protokół podpisują Przewodniczący obrad i osoba sporządzająca protokół.

5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.

6. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu Komisji powinni zapoznać się z treścią protokołu.

7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Komisji

8. Sekretarz Komisji prowadzi rejestr uchwał. Odpisy uchwał Sekretarz przekazuje do Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 10

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w dniu ….. i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -