Zaproszenie do składania ofert na usługę PA, PR oraz budowania wizerunku projektu Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca i jego lidera,Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.Zaproszenie do składania ofert na usługę PA, PR oraz budowania wizerunku projektu Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca i jego lidera,Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

18 stycznia 2024


Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP) zaprasza do składania ofert na obsługę Towarzystwa i realizowanego projektu Polska Koalicja Zdrowe Płuca (PKZP) w zakresie Public affairs, Public relations oraz budowania wizerunku wśród interesariuszy zewnętrznych.

 

PTChP jest towarzystwem naukowym działającym na podstawie przepisów Ustawy o stowarzyszeniach.

Cele Towarzystwa oraz sposób ich realizacji określa Statut dostępny na stronie: https://ptchp.org/o-ptchp/statut-ptchp/

PKZP to zrzeszenie organizacji i instytucji, którego liderem jest PTChP, mające na celu wzmocnienie systemowych aspektów diagnostyki i leczenia chorób płuc w Polsce, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej.

https://ptchp.org/aktualnosci-post/rok-dzialan-na-rzecz-zdrowych-pluc-polska-koalicja-wskazuje-kierunki-na-przyszlosc/

 

Oczekiwana oferta na świadczenie usług powinna zawierać:

 • Przedstawienie autorskiej propozycji promowania wizerunku PKZP i PTChP, w tym działań umacniających  postrzeganie PTChP jako skutecznego i wiarygodnego partnera interesariuszy systemu opieki zdrowotnej, zarówno publicznych jak i społecznych.
 • Wskazanie zakresu działań medialnych niezbędnych do realizacji celu, w tym obsługi mediów społecznościowych Towarzystwa oraz stron internetowych PTChP i PKZP.
 • Współpraca w zakresie PA i PR z IRC (International Respiratory Coalition), międzynarodowej koalicji, mającej na celu wzmocnienie opieki zdrowotnej w zakresie chorób płuc po pandemii.
 • Wskazanie zakresu działań promocyjnych skorelowanych z corocznymi obchodami dni związanych z chorobami płuc.
 • Propozycję działań związanych z obchodami jubileuszu 90-lecia PTChP.
 • Propozycję działań związanych z budowaniem silnej pozycji PTChP wśród decydentów i interesariuszy kluczowych dla Towarzystwa.

Oferenci proszeni są o:

 • Przedstawienie oferty w formie prezentacji PowerPoint.
 • Podanie kosztów proponowanej współpracy i sposobów rozliczeń w zależności od rodzaju prowadzonych aktywności.
 • Podanie informacji o dotychczas realizowanych projektach w zakresie PR (szczególnie: media relations) i kreowania wizerunku dla podmiotów związanych z medycyną i szeroko pojętą ochroną zdrowia.
 • Złożenie Oświadczenia o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i niezgłaszaniu w stosunku do PTChP żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.
 • Złożenie oświadczenia, że Oferent posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamawianej usługi.
 • Złożenie oświadczenia, że nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 • Załączenie do oferty dokumentów potwierdzających status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 

PTChP planuje zawrzeć umowę na okres półroczny, z możliwością jej przedłużenia.

Pytania dotyczące postępowania można zgłaszać mailowo: biuroptchp@ptchp.org lub telefonicznie: tel. 606 273 577. Wszystkie pytania i odpowiedzi będą zamieszczane poniżej niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty należy składać na adres mailowy: sekretariat-zg@ptchp.org

Termin składania ofert upływa 25.01.2024. 

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

  * pola wymagane

  zamknij -