Konkurs na dofinansowanie edukacji ze środków Funduszu Stypendialnego PTChP w 2020 rokuKonkurs na dofinansowanie edukacji ze środków Funduszu Stypendialnego PTChP w 2020 roku

28 września 2020


Regulamin Konkursu na dofinansowanie edukacji ze środków Funduszu Stypendialnego PTChP w 2020 roku

Fundusz Stypendialny tworzony jest ze środków finansowych przekazywanych PTChP przez European Respiratory Society (ERS) w ramach umowy o podwójnym członkostwie.
Z Funduszu Stypendialnego mogą korzystać członkowie obu towarzystw, tj. PTChP i ERS, którzy opłacili bieżącą składkę  członkowską  oraz wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PTChP i ERS.
Środki Funduszu Stypendialnego mogą być przeznaczone na dofinansowanie indywidualnego uczestnictwa Członka PTChP/ERS w aktywnościach edukacyjnych organizowanych przez ERS takich jak:
– kursy, seminaria, konferencje
– konferencja Lung Science Conference
– egzamin HERMES
– szkoła letnia ERS
– płatne kursy/sesje podczas Kongresu ERS
– opłata rejestracyjna za udział w Kongresie ERS w przypadku prezentacji doniesienia w następującej gradacji: oral presentation, poster discussion, thematic poster session, poster display.
Dofinansowanie obejmuje opłatę rejestracyjną oraz inne (przejazd i zakwaterowanie z wyłączeniem pkt. 3 ustęp f) do wysokości 5 tyś zł (4 najlepsze aplikacje) oraz 3 tyś zł ( 5 kolejnych aplikacji)
Podstawą dofinansowania edukacji ze środków Funduszu Stypendialnego jest indywidualna aplikacja Członka PTChP/ERS złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Biura PTChP w Warszawie (biuroptchp@ptchp.org)
Osoby ubiegające się o stypendium ze środków Funduszu Stypendialnego PTChP, dalej zwane Aplikującymi, muszą spełniać następujące warunki:
czynne członkostwo w PTChP/ERS, potwierdzone opłaconą składką za rok, w którym składana jest aplikacja
wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji z PTChP/ERS w celach statutowych oraz związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Aplikacja konkursowa musi zawierać:
– list motywacyjny z uzasadnieniem udziału w wydarzeniu
– określenie rodzaju wydarzenia
– deklarację samodzielnego opłacenia pozostałych kosztów udziału w wydarzeniu bez dodatkowego sponsoringu firm farmaceutycznych i sprzętowych
– zobowiązanie do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku nieuczestniczenia w wydarzeniu (brak certyfikatu uczestnictwa)
– zobowiązanie do przygotowania prezentacji związanej z tematyką odbytego szkolenia na doroczne spotkanie Polskiej Grupy ERS
– klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTChP na potrzeby realizacji konkursu stypendialnego.

Terminy składania aplikacji: do 31 maja 2020 na kursy odbywające się od lipca do grudnia 2020 oraz do 30 listopada na kursy odbywające się od stycznia do czerwca 2021
Komisję Konkursową stanowi trzech recenzentów: Prezes PTChP, Przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń PTChP oraz Delegat Narodowy ERS, którzy opiniują aplikacje przygotowane przez Biuro ZG PTChP.
Recenzje Komisji Konkursowej zawierają ocenę punktową w skali od 0 do 100 pkt. stanowiącą średnią arytmetyczną z punktacji każdego z trzech recenzentów.
Aplikacje są oceniane według następujących kryteriów:
– działalność naukowa (publikacje z IF, z listy MNiSW, udział w grantach) – 0-50 pkt.
– działalność edukacyjna (wykłady na zjazdach, konferencjach i kursach, ukończone kursy i szkolenia) – 0-20 pkt.
– działalność na rzecz PTChP i ERS (aktywność w oddziałach regionalnych i sekcjach specjalistycznych PTChP) – 0-30 pkt.
Do średniej oceny punktowej uzyskanej w ten sposób dodawane są punkty bonusowe:
+ 10% uzyskanych punktów dla członków poniżej 35 roku życia,
+ 50% uzyskanych punktów dla laureatów trzech pierwszych miejsc konkursów na najlepsze prace oryginalne zgłoszone na ostatni zjazd PTChP.
Listę członków PTChP/ERS, którym przyznano dofinansowanie szkolenia w opisanym trybie zatwierdza Zarząd Główny PTChP w drodze głosowania.
Od decyzji Zarządu Głównego w sprawie zatwierdzenia listy nagrodzonych dofinansowaniem nie przysługuje odwołanie.
Opłata za udział w wydarzeniu dokonywana przez PTChP na rzecz Aplikującego następuje w formie imiennego przelewu na konto ERS (dotyczy opłaty rejestracyjnej i zakwaterowania). Ewentualny zwrot kosztów podróży następuje przelewem na konto Aplikującego po przedstawieniu stosownych biletów.
Potwierdzeniem zrealizowania szkolenia przez Aplikującego jest certyfikat ukończenia kursu/szkolenia, przesłany drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanego dokumentu) w ciągu 14 dni od jego otrzymania przez Aplikującego do Biura PTChP. Brak przesłania certyfikatu jest równoznaczny z nieodbyciem szkolenia i zobowiązuje do zwrotu kosztów stypendium przez Aplikującego w terminie do 30 dni od wezwania przez Biuro PTChP.

Prezes PTChP

Powrót

Napisz wiadomość

Wyślij nam wiadomość z pytaniem, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

    * pola wymagane

    zamknij -