W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Regulamin Komisji Krajowej

włącz .

Regulamin Komisji Krajowej

Regulamin
Komisji Krajowej
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc


Na podstawie § 40 Statutu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przyjmuje się Regulamin Komisji
Krajowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w następującym brzmieniu:

§ 1


1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Komisji Krajowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
b) Statut – statut Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
c) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
d) Komisja – Komisja Krajowa Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
2. Komisja Krajowa jest organem opiniodawczym Towarzystwa, a przedmiotem jej działania jest całość spraw objęta przedmiotem działania Towarzystwa.

§ 2


Komisję Krajowa tworzą aktualni członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa, przewodniczący sekcji specjalistycznych, przewodniczący zarządów oddziałów terenowych.

§ 3


1. Pracami Komisji kieruje Prezes Zarządu Głównego, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji
2. Wiceprezes Zarządu Głównego pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sekretarz Zarządu Głównego pełni funkcję sekretarza Komisji i prowadzi dokumentację związaną z działalnością Komisji.

§ 4


1. Do zadań Komisji należy opiniowanie całości działania Towarzystwa, ocena dotychczasowej
działalności i wyznaczania kierunków działania.
2. Każdy organ Towarzystwa może zwrócić się do Komisji o wyrażenie opinii w przedstawionym
temacie dotyczącym działalnością Towarzystwa.
3. Komisja realizuje swoje działania przez wykonywanie obowiązków indywidualnie przez członków
Komisji, wyznaczone zespoły lub kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji.

§ 5


1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek
Zarządu Głównego Towarzystwa lub na pisemny wniosek 5 członków Komisji w terminie 90 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Komisji przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenie Komisji odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Komisji gdy przemawiają za zwołaniem Komisji w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Komisji.

§ 6


1. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminie i miejscu odbycia posiedzenia oraz planowanym porządku obrad nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji.
2. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Komisji.
3. Przedmiotem obrad Komisji mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad.
4. Posiedzenie Komisji może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 1 i 3.
Posiedzenie takie jest ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Krajowej,
b) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Komisji,
c) żaden z członków Komisji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Komisji porządku obrad.

§ 7


1. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący lub osoba przez upoważniona przez jednego z nich.
2. Udział członków Komisji w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.
3. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Komisji przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.
4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego członkowie Towarzystwa lub osoby niezszeszone, bez prawa głosowania.

§ 8


1. Opinie Komisji zapadają w formie propozycji uchwał dla Zarządu Głównego lub innych organów Towarzystwa.
2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
4. Na wniosek każdego członka Komisji głosowanie jest tajne.


§ 9


1. Uchwały Komisji są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podjęcia uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Komisji oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.
3. Protokół sporządza Sekretarz lub wyznaczony protokolant.
4. Protokół podpisują Przewodniczący obrad i osoba sporządzająca protokół.
5. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.
6. Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu Komisji powinni zapoznać się z treścią protokołu.
7. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Komisji
8. Sekretarz Komisji prowadzi rejestr uchwał. Odpisy uchwał Sekretarz przekazuje do Zarządu Głównego Towarzystwa.


§ 10


1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w dniu ..... i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PTChP w dniu 19.09.2008 r. w Katowicach